PMG Service Center Co., Ltd.  บริการกำจัดปลวก โดยรับกำจัดปลวกนอกสถานที่ ดังนี้

- บริการกำจัดปลวก โดยบำบัดดินก่อนการปลูกสร้าง ( Soil Treatment )
- บริการกำจัดปลวก โดยอัดน้ำยา กำจัดปลวก สมุนไพร ลงท่อใต้ดิน ( Pipe Treatment )
- บริการกำจัดปลวก โดยระบบการบริการรายปี (Yearly Service System )

 

  กำจัดปลวก โดยการบำบัดดินบนพื้นที่ดินก่อนการก่อสร้าง ( Soil Treatment )

การบำบัดดินบนพื้นที่ดินก่อนการก่อสร้างเป็นการกำจัดปลวก และแมลงให้หมดไป โดยอัดน้ำยาสมุนไพร ลงดินลึกประมาณ 25-30 cm. ทุกตารางเมตร ใช้น้ำยา จุดละ 3-5 ลิตร นอกจากนี้ สามารถอัดน้ำยา ตามสนามหญ้า และบริเวณรอบๆบ้าน

กำจัดปลวก โดยอัดน้ำยา กำจัดปลวก สมุนไพร ลงท่อใต้ดิน ( Pipe Treatment )

เป็นระบบเพื่อป้องกันปลวก ใต้อาคารในระยะยาว โดยการวางท่อคานคอดิน ทำก่อนเทพื้นซีเมนต์ แล้วอัดน้ำยากำจัดปลวกสมุนไพร ลงท่อ เป็นการกำจัดและป้องกันปลวก ปีละ 1 ครั้ง

 กำจัดปลวก โดยระบบการบริการ บริการกำจัดปลวก รายปี ( Yearly Service System )

การบริการกำจัดปลวก รายปีเป็นการดูแลบ้าน และบริเวณบ้านให้ปลอดปลวกและแมลงรบกวน โดยการอัด ฉีด พ่น น้ำยากำจัดปลวกสมุนไพร ตามจุดต่างๆทั่วทั้งพื้นที่

ข้างบนทั้งหมดนี้ เป็นบทความที่ปรับปรุงใหม่จากบทความเก่าของ www.pmgservice.co.th ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทความของ PMG Service Center Co., Ltd. เช่นกัน